Search form

Lúkas 6:42

42Ná ɔ́ghàti ntɨ bɛ, ‘Manɔ́, dɔ̌ mfɛ́rɛ́ mɔ́ɛ̌nyɨ́ŋɨ́ anɛ achi wɔ anyɛ́sɛ́,’ ɛnɛ́ wɔmbɔŋ ɔpú ghɔ́ nkɔkɔ́nɔk anɛ achi amɛm ɛnɛ nyɛ́sɛ́? Wɔ mmǔ bɛtábhá! Fɛrɛ́ kpɨ́k nkɔkɔ́nɔk anɛ achi wɔmbɔ̌ŋ anyɛsɛ, kɛ ɔ́ngɔ yɛ mbaŋ sayri ndu bɛ́fɛ́rɛ mɔ́ɛ̌nyɨ́ŋɨ́ anɛ achi amɛm nyɛ́sɛ́ manɔ́ywɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index