Search form

Lúkas 6:43

Yɛ̌ntɨkɨ ɛnɔk ɛ́bhɔŋ ɛyi ɛnyǔ kɛpɛm

(Mt 7.16-20, 12.33-35)

43Yesu apɛt arɛm bɛ, “Ɛrɨ́tí ɛnɔk ɛ́pú nyu bɛbɛ́ptí kɛpɛm. Nɛ ɛbɛ́ptí ɛnɔk ɛ́pú nyu bɛrɨ́tí kɛpɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index