Search form

Lúkas 6:45

45Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ nkáp ájwi amɛm mɔ́kɛrɛ́ nkáp, nɔ́ kɛ̌ nkaysi ndɨ́ndɨ́ ájwì antɨ mmǔ ndɨ́ndɨ́, nɛ bɛrɨ bɔ́bhɔ́ kɛ bɛ́fù arɛ́. Kɛ mbák mmú abhɔ̌ŋ ɛbɛ́ptí ntɨ, barak abʉ́abʉ kɛ áfù yi anyu, mbɔnyunɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́jwí mmu antɨ, yɔ́ kɛ ɛ́fù yi anyu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index