Search form

Lúkas 6:46

Mɛnyǔ batě bɛkɛt bati apay

(Mt 7.24-27)

46Yesu arɛm bɛ, “Ndaká yí bǎbhɨ̀ŋɨ mɛ bɛ, ‘Acha, Acha’, ɛnɛ́ bǎpú kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌ghàti bhe?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index