Search form

Lúkas 6:47

47Chɔŋ ntɔ́ŋ be ɛnyǔ mmǔ anɛ átwɔ́ ntá ya, aghók ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛ́mɛ́, ankʉ mbɔ ɛnyǔ yi ághókó achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index