Search form

Lúkas 6:48

48Achí mbɔ mmǔ anɛ áyámbɨ átɛ́mɛ́ nɛbhʉ́ɛ́rɛ́kɛt kpát nɛ́chwé nɛ́ghaka ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́ kɛ ǎte ɛkɛt. Nɛ mpok nnyɛ́n nɛ́gbókó kpát nɛ́ghaka ndǔ ɛkɛt, ɛ́bhɨ́kɨ́ moko ɛ́nkwɛ́n mbɔnyunɛ até yɔ sayri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index