Search form

Lúkas 6:49

49Kɛ mmu anɛ ághok mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m yi kɛ kʉ mbɔ ɛnyǔ ndɛ́mɛ́, achí mbɔ mmu anɛ áté ɛkɛt, yi kɛ yambɨ bɛghoko nɛbhʉ́ɛ́rɛ́kɛt sayri. Mpok nnyɛ́n nɛgboko nɛ́ghaka ndǔ ɛkɛt, tɛ́mté wu, ɛ́báy mmʉɛt amɨk juu, ɛ́chɔ́ŋɔ ɛnkɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index