Search form

Lúkas 6:6

Yesu abú mmú anɛ awɔ́ ágú yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt

(Mt 12.9-14; Mk 3.1-6)

6Ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt nɛ́chák, Yesu achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl antɔŋ nɔkɔ bo Mbok Ndɨ́ndɨ́. Mmǔ amɔt abhak arɛ́ anɛ awɔ́nɛm aywi ágú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index