Search form

Lúkas 6:7

7Mbɔk batɔŋ ɛbhé Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi abhɛn bachi arɛ́, bábháka ntɨ bɛ chɔŋ mámbɔŋ mbi ndu bɛrɛm bɛ yi akʉ ɛbɛ́ptí ndak. Bátɛ́p yɛ yi amɨ́k amʉɛt ndu bɛghɔ mbák chɔŋ Yesu ambú mmǔ wu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index