Search form

Lúkas 6:9

9Yesu arɛm yɛ ntá bǒbhɔ bɛ, “Ɛbhé yɛsɛ́ ɛ́rɛm bɛ́ sɛ́nkʉ yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt? Chí bɛ́kʉ bɛrɨ kɛ bɛkʉ bɛbʉ́? Chí bɛ́pɛ́mɛ mmu kɛ chí bɛ́chɔŋti nɛpɛ́m ɛni?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index