Search form

Lúkas 7:1

Yesu abú mmɔ̌bɛtok mǔnti nkwɔ batɛmɛ́ nɛnu Rom

(Mt 8.5-13)

1Yesu anáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɔŋ bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, afa apɛtnsɛm ɛtɔk Kapɛ̌naum.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index