Search form

Lúkas 7:11

Yesu akʉ mmɔ̌ kɛ́nkwɛ́sɛ́ apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

11Ansɛm mpok, Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báfá báre rɔŋ ɛtɔk Naín. Ngɛ́mtay bo báre rɔŋ nɛ bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index