Search form

Lúkas 7:12

12Ndu bágháká antítɔk, bághɔ́ ndǔ bo bápɔ́kɔ́ ngú báfù ɛtɔk bɛrɔŋ bɛbhɛmɛ. Ngú wu abhak njaŋamɔ ntá máyi anɛ achí nyaka kɛ́nkwɛ́sɛ́. Tóntó bo ɛtɔk ɛyɔ báré koŋo nkɔ́kɔ́ngu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index