Search form

Lúkas 7:13

13Acha aghɔ́ nɔ́kɔ́ ngɔrɛ́ wu, ntínso nɛ́kɛ́m yi tontó, arɛm ntá yi bɛ, “Kɛ́pɛrɛ di.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index