Search form

Lúkas 7:14

14Arɔk, atɔk nkɔ́k anɛ́ bápɔkɔ ngú arɛ́. Bo abhɛn bápɔ́kɔ́ ngú báte. Yesu aghati ngú wu bɛ, “Ɛsakámu! Nchí ghati wɔ, faté.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index