Search form

Lúkas 7:15

15Tɛ́mté wu, afaté achɔkɔ chɔ́kɔ́, abho bɛrɛm kɛpɨ. Yesu asɔt yi achyɛ ntá máyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index