Search form

Lúkas 7:16

16Bɛcháy bɛ́kɛ́m bo mankɛm abhɛn báchí arɛ́. Bábhó bɛbɨti Mandɛm mándɛmɛ́ nɔkɔ bɛ, “Ɛtaŋtí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm afú fá ndǔ nkwɔ́ ywɛsɛ! Mandɛm atwɔ bɛ́pɛ́mɛ bǒbhi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index