Search form

Lúkas 7:17

17Mbok ɛ̌tí yi akɔ aghabhɛri mmɨk bo Judeya nkɛm kpát aghaka ndǔ bɛtɔk bɛchák ɛbhɛn bɛchi kɛkwɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index