Search form

Lúkas 7:18

Jɔ̌n ató mbɔk bakoŋo bhi bɛ mámbɛ́p Yesu mmǔ yi achi

(Mt 11.2-19)

18Mpok anɛ bakoŋó Jɔn Njwiti nkwɔ bághókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fàkari bágháti yi bɔ́ mɛnkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index