Search form

Lúkas 7:2

2Mǔnti nkwɔ batɛmɛ́ nɛnu bǒ Rom amɔt achi nyaka arɛ́. Mǔbɛtok aywi anɛ yi aré kɔŋ áre me. Arɔp chi kɛkwɔt bɛ́gu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index