Search form

Lúkas 7:20

20Bárɔ́k ntá Yesu bárɛm bɛ, “Jɔ̌n Njwiti ató bhɛsɛ́ bɛ sɛ́mbɛp wɔ bɛ, ‘Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ anɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ bɛ ǎtwɔ, kɛ chi bɛ sɛ́bhɔŋ mɛnoŋ mmu achak?’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index