Search form

Lúkas 7:21

21Bátwɔ́ nɛ ntó ɛnɔ ntá Yesu mpok yi ábù bɛyǎ bho abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ nyaka mame mɛnyu nɛ mɛnyu. Ǎbòk nyaka nkwɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛ́ndɔ nɔkɔ bho, ankʉ nɔkɔ manɛ́mámɨk mángɔ mbáŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index