Search form

Lúkas 7:22

22Akɛmɛ baghɔkɔ́ Jɔ̌n bɛ, “Pɛt ka nsɛm ghati Jɔ̌n mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghɔ́ nɛ ɛbhɛn bághókó bo bárɛ̀m: Bǎghók nɛ bǎghɔ́ bɛ manɛ́mámɨk bághɔ̀ mbaŋ nɛ́nɛ, nɛ bakɛm báfáté bákɔ̀. Bǒ ɛbhaŋákwa bátáŋ nɛ babhók bághòk mbaŋ. Bawú bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m nɛ bághàti bachɛ́bhɛ́bho Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index