Search form

Lúkas 7:24

24Bapɔkɔ́ ntó Jɔ̌n bhɔ bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm, Yesu abho bɛrɛm ntá bɛyǎ bo abhɛn bárɔ́ŋɔ́ nɛbhʉɛt anɛ yi achi ɛ̌ti Jɔ̌n bɛ, “Mpok bǎrɔ̀ŋ nyaka awu amɛm baso, bǎrɔ́k bɛghɔ ntɨkɨ ɛnyǔ mmʉ? Bǎrɔk bɛghɔ mmu anɛ achi mbɔ ɛ̌nsɔ́manyiɛp ɛnɛ babhʉ́ɛ́p áfòk ɛ́nkwɛ́n ɛnɛ ɛbhe, ámfok ɛnkwɛn ɛbhe ɛ́chák kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index