Search form

Lúkas 7:26

26Ghatí ká mɛ. Bǎrɔŋ nyaka amɛm baso bɛghɔ ntɨkɨ ɛnyʉ̌ mmu? Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ? Ɛ́chi tɛtɛp. Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mmu anɛ bǎghɔ́ achá ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index