Search form

Lúkas 7:27

27Jɔ̌n kɛ achi mǔntó anɛ basɨŋ nyaka amɛm Ɛkáti Mandɛm ɛ̌ti yi bɛ,

Mandɛm arɛm bɛ, ‘Yɨŋɨ́, chɔŋ ntó mpɔkɔntó wa wɔ ambɨ,

bɛ ángókó mbi ywɛ kɛ ɔ́ntwɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index