Search form

Lúkas 7:28

28Nchí ghati bhe bɛ Jɔ̌n Njwiti achá yɛ̌ntɨkɨ mmu achak ndǔ abhɛn bágú nɛ abhɛn bachi nɛpɛ́m. Yɛ̌ nɔ́, yɛ̌ chí mmu anɛ apu yɛ̌nyɨŋ ndǔ mpǎy bho abhɛn Mandɛm achi nɛ bhɔ mbɔ Mfɔ wap, acha yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index