Search form

Lúkas 7:29

29Bo bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyu yɔ, bɔ mankɛm nɛ babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti barɛm yɛ bɛ, nkaysi Mandɛm achi tɛtɛp. Barɛm ɛnyu yɔ, mbɔnyunɛ manaŋ baka nyaka nkwɔ bɛ́ Jɔ̌n anjwiti bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index