Search form

Lúkas 7:3

3Mǔnti wu ághókó nɔ́kɔ́ ndǔ bo bárɛ̀m ɛ̌ti Yesu, ató bǒbati bǒ Israɛl bɛ mánɨ́kmʉɛt nta yi bɛ ándɔ́k ámbú mǔbɛtok aywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index