Search form

Lúkas 7:30

30Kɛ bǒnkwɔ Fárisi nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábhɨ́kɨ́ ka nyaka bɛ Jɔ̌n anjwiti bhɔ. Ɛnyu ɛyɔ, bábyak nkaysi anɛ Mandɛm abhɔŋɔ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index