Search form

Lúkas 7:32

32Báchí mbɔ bɔ̌ abhɛn báchɔ́kɔ́ nɛfí ɛsiɛ́. Kɛ mbɔk mámbɨŋɨ nɔkɔ abhɛnɛfu bɛ,

‘Sɛ́kwǎy bakwáy nɛbhay bɛ mǎmbɛn nɛbhɛ́n, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ bhɛn.

Sɛ́kwáy bakwáy nɛwú, kɛbhɔ bě kɛdi!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index