Search form

Lúkas 7:33

33Jɔ̌n Njwiti atwɔ nyaka antarɛ nɔkɔ nsay ndu mɛnɨkmʉɛt, nɛ mmɛ́m yi kɛnyu. Bě bǎre rɛm bɛ, ‘Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛchi nɛ yi!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index