Search form

Lúkas 7:34

34Mpok Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm ntwɔ́, nde nyiɛ, nnyú nɔkɔ. Běka bǎre rɛm bɛ, ‘Ghɔ́ ká yi awu, nyiɛ̌ mɛnyɨŋɨ́nyíɛ́ nɛ nyǔmɛm. Mamʉɛrɛ bhi chi babhɛbhɛ́ nkábhɛ́nti nɛ bakʉ̌ bɛbʉ́ bachak!’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index