Search form

Lúkas 7:35

35Kɛ dɨŋɨ́ ká bɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ ákɔ́ŋ mbi Mandɛm ákʉ̀ kɛ bɛ́tɔ̀ŋ bɛ nɛrɨŋɨ́ndak ɛnɛ́n nɛ́fú ntá Mandɛm nɛchi tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index