Search form

Lúkas 7:36

Mbok ngɔrɛ́ bɛbʉ́ nɛ Símun mmǔ nkwɔ Fárisi

36Ɛ́fákári bɛ mǔnkwɔ Fárisi amɔt abhɨ́ŋɨ́ Yesu bɛ ányíɛ́ nɛnyíɛ́ ɛkɛt yi. Yesu aka, arɔk, achɔkɔ are nyiɛ nɛnyíɛ́ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index