Search form

Lúkas 7:37

37Ngɔrɛ́ nɛkɔ amɔt anɛ achi nyaka ɛtɔk ɛyɔ, ághók bɛ Yesu ǎnyiɛ nɛnyíɛ́ amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ mǔnkwɔ Fárisi wu. Asɔt ɛ́kpɛ́mɛ́ bawɛrɛ́riɛp arɔk arɛ́ nɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index