Search form

Lúkas 7:38

38Ate kɛ́kwɔ́t nɛ Yesu andi nɔkɔ kɛbhɔ. Babhɛsɛ mi are chɨtí bɛkak Yesu. Atɛp ntí amɨk antɛsɛ nɔkɔ bɛkak Yesu nɛ ɛmɛnɛ́nti yi, angwati nɔkɔ nɛ bawɛrɛ́riɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index