Search form

Lúkas 7:39

39Mǔnkwɔ Fárisi wu aghɔ nɔ́kɔ́ nɔ́, are kaysi amɛm ntɨ ɛni bɛ, “Mbɔ mmǔ-nɛ achi ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm tɛtɛp, mbʉ arɨ́ŋɨ́ ɛnyǔ mmu anɛ ngɔrɛ́ anɛ átɔ̀k yi achi. Chí ngɔrɛ́ nɛkɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index