Search form

Lúkas 7:4

4Bárɔ́k ntá Yesu mánɨkmʉɛt nta yi nɛ nɛsɛptímʉɛt mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ɛta, dɔ́k kwák mǔnti-nɛ. Achi mmu anɛ ákwáy bɛ́bhɔŋ nɛkwak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index