Search form

Lúkas 7:41

41Yesu abho yɛ̌ bɛ́tɛm nɛkay ɛnɛn bɛ, “Mmǔ amɔt apwɔ nyaka nkáp ntá bǒ batí apay. Amɔt akɛ́m yi bɛbhǎ nkáp byo. Anɛfú ɛbhǎ nkáp ɛ́mɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index