Search form

Lúkas 7:42

42Mmǔ wu abhɛ́p nkáp anɛ bákɛ̀m yi, kɛ yɛ̌ mmu wap kɛ kway bɛkɛmɛ anɛ́ yi ákɛ̀m. Afɔ̌ kɛ̌ yi afoŋori bhɔ́ mankɛm, afɛrɛ ntɨ ndǔ nkáp wu. Ghatí yɛ́ mɛ, ndǔ bati yap ápay, ntɨkɨ mmu ákway bɛkɔŋ mpwɔnkáp wu ancha anɛfu?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index