Search form

Lúkas 7:44

44Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt ayɨŋɨ anɛ ngɔrɛ́ wu, arɛm ntá Símun bɛ, “Yɨŋɨ́ mɔ́ngɔrɛ́-nɛ. Tɛ nchwé ɛkɛt ɛyɛ, ɔbhɨ́kɨ́ chyɛ mɛ manyiɛp nsó bɛkak, kɛ yí asó bɛkak ɛbha nɛ babhɛsɛ mi, atɛsɛ nɛ ɛmɛnɛ́nti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index