Search form

Lúkas 7:45

45Ɔbhɨ́kɨ́ syɛpti mɛ nɛ kɛnókó mbɔ ɛnyǔ ɔ́bhɔ́ŋɔ́ bɛkʉ, kɛ yi abhʉ́ɛ́t mɛnyɔti bɛkak ɛbha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index