Search form

Lúkas 7:47

47Nchi ghati yɛ́ wɔ bɛ́ mɔ́ngɔrɛ́-nɛ atɔ̌ŋ bɛyǎ ɛkɔŋ bɛtɔŋ bɛ Mandɛm afóŋórí bɛyǎ bɛbʉ́ ɛbhɛn yi ákʉ́. Kɛ mmu anɛ ákáysí bɛ bɛbʉ́ bhi ɛbhɛn Mandɛm ákway bɛfóŋóri bɛ́bhɨ́kɨ́ ya, ǎtɔ̀ŋ chi mandú ɛkɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index