Search form

Lúkas 7:49

49Kɛ bǒ abhɛn mányìɛ nɛnyíɛ́ nɛ Yesu bábho mɛnywinti mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Agha nɛ́, anɛ árɛ̀m tɛ bɛ yi ǎfòŋori bɛbʉ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index