Search form

Lúkas 7:5

5Akɔŋ bǒ bhɛsɛ nɛ yímbɔŋ kɛ áté ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index