Search form

Lúkas 7:50

50Yesu apɛt arɛm ntá mɔ́ngɔrɛ́ wu bɛ, “Dɔ́k sayri, nɛka ɛnɛ̌ nɛ mɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index