Search form

Lúkas 7:6

6Yesu are rɔ́ŋ nɛ bhɔ. Mpok bághaka kɛkwɔt nɛ ɛkɛt, mǔnti wu ató mamʉɛrɛ bhi bɛ́ mángátí Yesu bɛ, “Acha, kɛ́sɔŋɔri mmʉɛt bɛ́twɔ ndǔ ɛkɛt ɛya. Mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ ɔ́twɔ́ ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index