Search form

Lúkas 7:7

7Yɛ̌ chi mɛmbɔŋ mbɨ́kɨ́ kaysi bɛ nkway bɛ́twɔ ntá yɛ. Chiɛ̌ chí ɛyɔŋ, chɔŋ mǔbɛtok wa antaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index