Search form

Lúkas 7:8

8Nchí rɛm nɔ mbɔnyunɛ mɛ nkwɔ́ mbɔ̌ŋ bo abhɛn, mbák mángátí mɛ nkʉ ɛnyɨŋ, mbɔ̌ŋ bɛghok bhɔ. Nɛ mbɔ̌ŋ nkwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu antɛnɛ ya abhɛn mbák ngátí bhɔ ɛnyɨŋ, bábhɔŋ bɛghok mɛ́. Yɛ̌ntɨkɨ mmu wap anɛ ndɛ́mɛ́ bɛ, ‘Dɔ́k’, ǎrɔŋ, nɛ yɛ̌ agha anɛ ndɛ́mɛ́ bɛ, ‘Twɔ́’, ǎtwɔ. Nɛ mbák ngátí mɔ̌bɛtok awa bɛ, ‘Kʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ’, abhɔŋ bɛkʉ yɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index